vyhlásenie súťaže<

Výzva na predkladanie cenových ponúk na prenájom nehnuteľnosti a pozemkov v k.ú obce Dolná Lehota- časť Krpačovo.

1, Identifikácia Vyhlasovateľa:

Názov: Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota

Sídlo: Dolná Lehota 90, 97698 Dolná Lehota

IČO: 37823761

V mene spoločenstva navonok koná predseda výboru p. Karol Hlásnik

kontaktná osoba : Karol Hlásnik, tel.0907809108

e-mail: komposesorat@gmail.com

2, Typ zmluvy:

Nájomná zmluva v zmysle § 663 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3, Lokalizácia nehnuteľnosti a pozemkov:

k.ú. Dolná Lehota – časť Krpačovo.

4, Identifikácia predmetu na predkladanie ponúk:

č.1, KN,,C“ 1684/20 ostatná plocha výmera 1645m2

č.2, KN,,C“ 1684/28 ostatná plocha výmera 1484m2

č.3, KN,,C“ 1684/26 ostatná plocha výmera 846m2,

KN,,C“ 1344/7 zastavaná plocha výmera 276m2

č.4, KN,,C“ 1684/22 ostatná plocha výmera 969m2

č.5, KN,,C“ 1684/23 ostatná plocha výmera 969m2

č.6, KN,,C“ 1344/2 zastavaná plocha a nádvoria, Robotnícka ubikácia

sup. číslo 305

KN,,C“ 1344/1 zastavaná plocha a nádvoria výmera 684m2.

KN,,C“ 1344/2 zastavaná plocha a nádvorie výmera 175m2.

KN,,C“ 1684/24 ostatná plocha výmera 214m2.

KN,,C“ 1684/25 ostatná plocha výmera 95m2.

KN,,C“1684/27 ostatná plocha výmera 605m2

5,Príloha:snímka katastrálnej mapy

6,Doba nájmu: na 25 rokov.

7,Spracovanie a predloženie ponuky:

a) Uchádzač môže predložiť na každý predmet nájmu ,len jednu ponuku v písomnej forme v uzavretom obale v lehote do 25.7. 2022 do 12:00 hodín.

8, Obal ponuky musí obsahovať:

– adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.

– názov a sídlo uchádzača

– heslo: nájom za ponuku č. 1,2,3,4,5.

– heslo: nájom za robotnícku ubikáciu ponuka č. 6 ( sup. Číslo 305)

-upozornenie SÚŤAŽ – neotvárať.

9, Ponuka musí obsahovať

– Identifikačné údaje predkladajúceho ponuky

– číslo ponuky, (KN-,,C“ číslo parciel, sup. číslo)

– cena

– dátum a podpis

10 Minimálna cena ročného nájmu na rok za ponuky č. 1 až 5 za m2: 0,40 EUR/m2

Minimálna cena mesačného nájmu za ponuku č. 6: 350 EUR/ mesiac

Ak bude mať nájomca záujem o výstavbu na predmetnom pozemku, výška nájmu za zastavanú plochu sa upraví.

V ponúkanej výške mesačného nájmu nie sú zahrnuté služby a platby za energie spojené z užívaním predmetu nájmu.

11,Kritéria na hodnotenie ponúk: najvyššia cena.

12, Informácie pre uchádzačov:

V prípade záujmu obhliadky ponuky č. 6 Robotníckej ubikácii je možné dohodnúť si termín obhliadky v dobe od 18.7. 2022 do 21.7. 2022. na kontaktnom tel. čísle.0907809108

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade, ak tento je , alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa a to aj nepriamo ak je ,alebo bol konateľ dlžného subjektu.

Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

Výsledok z vyhodnotenia cenových ponúk bude zaslaný úspešnému uchádzačovi a

neúspešným uchádzačom do 5 dní.

V Dolnej Lehote dňa 27.6. 2022

 

 

 

EPSON MFP image