Pálenička
Pálenička

 Vitajte na webovej stránke Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota.

V minulosti podľa Uhorského práva komposesorát znamenal osobitnú formu spoluvlastníctva rodinného klanu, čiže spoločenstva a to pri pozemkoch lesných ako aj pasienkov. Charakteristickým znakom spoločenstva bolo obdobne ako v súčastnosti nedielne spoluvlastníctvo, rozhodovanie v zhromaždení spolumajiteľov, výkon správcovstva orgánmi spoločenstva, rozhodovanie hlasovaním pri princípe väčšiny majiteľov počítanej podľa podielov. Taktiež spolumajiteľ si nemohol vyžiadať zo spoločného pozemku vyčlenenie reálnej parcely. Pre spolumajiteľa bol les zdrojom dreva, tepla a v prípade predaja aj stálym malým zdrojom príjmu z podielu. Preto si tento les vážili a zveľaďovali ho.

V našej obci Dolná Lehota sa začalo s obnovou komposesorátu v rokoch 1991 až 1993 a to zásluhou p. Alojza Rybára, ktorý sa z vlastnej iniciatívy na to podujal. Za pomoci miestnych občanov bol vytvorený prípravný výbor, kde predsedom bol p. Alojz Rybár, tajomníkom p. Ján Bystriansky, členmi boli p. Stanislav Kán, František Cvacho, Štefan Longauer, Juraj Kohútik.

Dňa 3. apríla 1993 bola uskutočnená ustanovujúca schôdza spoločenstva, na ktorej boli zvolené orgány spoločenstva. Za predsedu výboru bol zvolený p. Alojz Rybár, tajomník p. Ján Bystriansky, hospodár p. Stanislav Kán, gazda p. Juraj Kohútik, členovia výboru p. František Cvacho, p. Štefan Longauer, p. Marian Schrotter. Dozorná rada v zložení: predseda p. MUDr. Štefan (Marian) Škultéty, p. Marta Škultétyová, p. Jozef Opaterný.  Traja členovia výboru a to p. Alojz Rybár, p. Ján Bystriansky a p. Stanislav Kán boli schválení ako zástupcovia Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota pri registrácii spoločenstva a ostatnom majetkoprávnom konaní. Ako prvé spoločenstvu boli odovzdané lesy, od Lesov Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica.  Následne Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota prenajal odovzdané lesy formou Nájomnej zmluvy spätne Lesom Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica na dobu do 31.12.1999. Postupne bola prevzatá aj poľnohospodárska pôda, ktorá bola prenajatá dvom subjektom a to: Súkromným chovateľom oviec a kôz – terajšie Ovčiarske družstvo Dolná Lehota a Hydináreň Zámostie s. r. o..

Dňa 25. marca 1995 sa konalo Valné zhromaždenie podielnikov, na ktorom okrem iného boli schválené nové Stanovy Komposesorátu (valné zhromaždenia sa dovtedy konali raz ročne a ďalej sa konajú raz ročne vždy v jarných mesiacoch, aby sa schválil rozpočet).  Taktiež boli vykonané voľby do orgánov spoločenstva na obdobie 5 rokov.  Predsedom 15 členného predstavenstva sa stal p. Alojz Rybár, podpredsedom p. František Cvacho, tajomníkom p. Ján Bystriansky, ekonómom-učtovníkom p. Stanislav Kán, gazdom p. Juraj Kohútik, ďalší členovia p. Ján Packo, Ján Marcinko, Marian Schrotter, Ing. Martin Gajdoš, Mgr. Martin Fritz, Ján Krnáč, Miroslav Škultéty, MUDr. Štefan Škultéty, Štefan Bella, Miroslav Čellár. Keďže od 1. septembra nadobudol účinnosť zákon č. 181/1995 z.z. o pozemkových spoločenstvách, tak Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota následne prispôsobil svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a začal hospodáriť podľa § 10, t. j. spoločenstvo bez právnej subjektivity.

Dňa 22. novembra 1997 sa konalo mimoriadne predstavenstvo Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota z dôvodu náhleho úmrtia predsedu p. Alojza Rybára. Predstavenstvo zvolal podpredseda p. František Cvacho.  Prijatým uznesením predstavenstvo jednohlasne schválilo nového predsedu, ktorým sa stal p. František Cvacho. Taktiež bolo doplnené z náhradníkov členom p. Štefanom Štellérom.

Dňa 11. marca 2000 sa konalo Valné zhromaždenie podielnikov – členov spoločenstva, na ktorom sa konali voľby do orgánov spoločenstva na ďalšie päťročné obdobie. Na základe hlasovania sa členmi výboru stali v poradí podľa získaného počtu hlasov: František Cvacho, Ján Bystriansky, Stanislav Kán, Marian Schrotter, Štefan Štellér, Ing. Zdenko Kohútik, Ján Marcinko, Ľuboš Rybár, Miroslav Škultéty, Jaroslav Dolňan, Ján Packo. V následných voľbách si výbor zvolil predsedu Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota p. Františka Cvacha. Do dozornej rady v poradí podľa získaného počtu hlasov boli zvolení: Štefan Bella, Miroslav Čellár, Alojz Rybár.V následných voľbách si dozorná rada zvolila predsedu p. Miroslava Čellára.

Na valnom zhromaždení dňa 10. marca 2001 prijatým uznesením bol schválený prechod na samostatné hospodárenie a to po ukončení nájomného vzťahu s firmou Bodex Holding s. r. o. Bratislava. Ďalej bola schválená aj zmena Stanov spoločenstva v Čl. II. bod 3 na samostatné hospodárenie a to v zmysle zákona č. 181/1995 Z.z. podľa § 11, t. j. na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Po zmene registrácii na vtedajšom Obvodnom pozemkovom úrade v Brezne na právnu subjektivitu Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota dňom 1. apríla 2001 začal samostatne hospodáriť na lesných pozemkoch a to na základe  Lesohospodárskeho plánu pre dané obdobie, ako aj v súlade vtedajšieho zákona o lesoch.  Tým, že sme začali samostatne hospodáriť na lesných pozemkoch je pre naše spoločenstvo veľkým prínosom.  O les sa vieme lepšie  postarať ako nájomcovia, ktorým išlo prevažne len o zisk.

Dňa 12. marca 2005 na Valnom zhromaždení podielnikov – členov spoločenstva sa uskutočnili voľby do orgánov spoločenstva. Do výboru boli zvolení v poradí podľa počtu hlasov: František Cvacho, Ján Bystriansky, Stanislav Kán, Marian Schrotter, Jaroslav Dolňan, Ľuboš Rybár, Štefan Štellér, Juraj Kohútik, Ján Marcinko, Miroslav Cancer, Ing. Martin Gajdoš. Za predsedu bol zvolený p. František Cvacho. Do dozornej rady boli v poradí podľa počtu hlasov zvolení: Miroslav Čellár, Štefan Bella, Alojz Rybár. Za predsedu bol zvolený p. Miroslav Čellár.

Dňa 6. marca 2010 na Valnom zhromaždení okrem iného boli vykonané v zmysle Stanov spoločenstva voľby do orgánov spoločenstva. Do výboru boli zvolení v poradí podľa počtu hlasov: František Cvacho, Marian Schrotter, Ján Bystriansky, Ľuboš Rybár, Jaroslav Škultéty, Štefan Štellér, Karol Hlásnik, Silvester Kán, Pavel Bíreš, Ján Marcinko, Ing. Jaroslav Chocholáček. Za predsedu bol znovu zvolený p. František Cvacho. Do dozornej rady boli v poradí podľa počtu hlasov zvolení: p. Štefan Bella, Miroslav Čellár, Emil Škultéty. Za predsedu bol znovu zvolený p. Miroslav Čellár.

Dňa 8. marca 2014 na Valnom zhromaždení okrem iného bol schválený Dodatok č. 1 k Zmluve o založení spoločenstva s právnou subjektivitou na základe zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Následne boli schválené a upravené Stanovy spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013.

Dňa 14. marca 2015 na zhromaždení podielnikov členov Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota boli vykonané v zmysle Stanov spoločenstva voľby do orgánov spoločenstva.  Do 7 -členného výboru boli zvolení  v poradí podľa počtu hlasov: Bystriansky Ján, Cvacho František, Hlásnik Karol, Kán Silvester, Schrotter Marian, Rybár Ľuboš, Štellér Štefan.  Za predsedu bol znova zvolený p. Cvacho František. Do 3-člennej  dozornej rady boli v poradí podľa počtu hlasov zvolení: Bella Štefan, Škultéty Emil, Čellár Miroslav. Za predsedu bol znovu zvolený p. Čellár Miroslav.

Dňa 4.9. 2021 na zhromaždení člonov podielnikov Komposesorátu pozemkového spoločenstva Dolná Lehota boli vykonané v zmysle stanov spoločenstva voľby do orgánov spoločenstva. Do 7 členného výboru boli zvolený podľa počtu hlasov: Jaroslav Škultéty, Karol Hlásnik, Marian Schrotter, Ľuboš Rybár, Martin Slivka, ing Tomáš Gaboň. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Karol Hlásnik. Do 3 člennej dozornej rady boli podľa počtu hlasov zvolený: ing. Jaroslav CHocholáček, Ján Bella, Emil Škultéty. Za predsedu bol zvolený ing. Jaroslav CHocholáček.